Програми навчання6 клас - Математика

8 клас - Алгебра

9 клас - Алгебра

8 клас - Геометрія

9 клас - Геометрія
Програма / 9 клас - Алгебра

70 год, 2 год на тиждень, резерв — 18 год

Зміст Навички і вміння
Тема 1. НЕРІВНОСТІ (14 год)
Числові нерівності.
Основні властивості числових нерівностей.


Нерівності зі змінними.
Лінійні нерівності з однією змінною.


Числові проміжки.

Рівносильні нерівності.

Системи лінійних нерівностей з однією змінною.
наводити приклади:
- числових нерівностей;
- нерівностей зі змінними;
- лінійних нерівностей з однією змінною;
- подвійних нерівностей.

пояснювати:
- що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулювати:
- властивості числових нерівностей;
- властивості нерівностей зі змінною;
- означення:
-- розв’язку лінійної нерівності з однією змінною,
-- рівносильних нерівностей;

обґрунтовувати:
- властивості числових нерівностей;

зображувати на координатній прямій:
- об’єднання та перетин числових проміжків;
- задані нерівностями числові проміжки;
- виконувати обернене завдання;

записувати:
- розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язувати:
- лінійні нерівності з однією змінною;
- системи лінійних нерівностей з однією змінною
Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ (20 год)
Властивості функції.
Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції.

Перетворення графіків функцій.

Квадратична функція, її графік і властивості.

Квадратна нерівність.

Система двох рівнянь з двома змінними.

Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі.
наводити приклади:
- квадратичної функції;

обчислювати:
- значення функції в точці;

пояснювати:
- перетворення графіків функції: f(x)>f(x)+а; f (x) >f (x+а); f (x) > kf (x), f (x) > – f(x);
- алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризувати:
- функцію за її графіком;

розв’язувати вправи, що передбачають:
- побудову графіка квадратичної функції;
- розв’язування квадратних нерівностей;
- знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня;
- складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач.
Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ (10 год)
Числові послідовності.

Арифметична та геометрична прогресії, їх властивості.

Формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій.


Формули суми перших n членів арифметичної та геометричної прогресій.
наводити приклади:
- числової послідовності;
- арифметичної та геометричної прогресій;

формулювати означення і властивості:
- арифметичної та геометричної прогресій;

записувати і пояснювати:
- формули: n-го члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;
- властивості арифметичної та геометричної прогресій;

розв’язувати вправи, що передбачають:
- обчислення членів прогресії;
- задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними;
- обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій;
- використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій
Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ (8 год)
Основні правила комбінаторики.

Частота та ймовірність випадкової події.

Початкові відомості про статистику.

Способи подання даних та їх обробки.
наводити приклади:
- випадкових подій;
- подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків;
- застосування правил комбінаторики;

пояснювати, що таке:
- частота випадкової події;
- ймовірність випадкової події;

знаходити, відбирати і впорядковувати:
- інформацію з доступних джерел;

розв’язувати задачі, що передбачають:
- використання комбінаторних правил суми та добутку;
- знаходження ймовірності випадкової події;
- обчислення частоти випадкової події;
- подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків;

розв’язувати сюжетні задачі на:
- розрахунок та аналіз фінансової спроможності родини;
- розрахунок обсягу сплачених податків;
- прийняття рішень стосовно особистих та колективних фінансових питань тощо.

copyright 2020-2021 Palamarchuk Alexander