Програми навчання6 клас - Математика

8 клас - Алгебра

9 клас - Алгебра

8 клас - Геометрія

9 клас - Геометрія
Програма / 6 клас - Математика

140 год, 4 год на тиждень, резерв — 40 год

Зміст Навички і вміння
Тема 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (10 год)
Дільники та кратні натурального числа

Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

Прості та складені числа

Розкладання чисел на прості множники.

Найбільший спільний дільник

Найменше спільне кратне
навести приклади:
- простих і складених чисел;
- парних і непарних чисел;
- чисел, що діляться націло на 2, 3, 5, 9, 10;

розрізняти:
- прості і складені числа;
- дільники і кратні натурального числа;

формулювати означення понять:
- дільник, кратне, просте число, складене число, спільний дільник;
- ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;

розв’язувати вправи, що передбачають:
- використання ознак подільності чисел на 2, 3, 5, 9, 10;
- розкладання натуральних чисел на прості множники;
- знаходження спільних дільників двох чисел;
- найбільшого спільного дільника (НСД) двох чисел в межах ста;
- знаходження найменшого спільного кратного (НСК) двох чисел в межах ста.
Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (26 год)
Основна властивість дробу.
Скорочення дробу.
Найменший спільний знаменник дробів.
Зведення дробів до спільного знаменника.
Порівняння дробів.


Арифметичні дії зі звичайними дробами.

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

Перетворення звичайних дробів у десяткові.

Нескінченні періодичні десяткові дроби.
Десяткові наближення звичайного дробу
наводити приклади:
- скінченних та нескінченних періодичних десяткових дробів;
- взаємно обернених чисел;

розрізняти:
скінченні та нескінченні періодичні десяткові дроби;

читати і записувати:
нескінченні періодичні дроби;

розуміти правила:
- порівняння, додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів;
- знаходження дробу від числа та числа за його дробом;

формулювати:
- основну властивість дробу;

розв’язувати вправи, що передбачають:
- скорочення дробів;
- зведення дробів до спільного знаменника;
- порівняння дробів;
- додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів;
- запис звичайного дробу у вигляді десяткового дробу;
- знаходження дробу від числа та числа за його дробом
Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (24 год)
Відношення.
Пропорція.
Основна властивість пропорції.
Пряма та обернена пропорційна залежність.
Поділ числа у даному відношенні.


Масштаб.

Відсоткове відношення двох чисел.
Відсоткові розрахунки


Коло. Довжина кола. Круг.

Площа круга.
Круговий сектор.
Стовпчасті та кругові діаграми
наводити приклади:
- пропорційних величин;

розрізняти:
- коло і круг;
- пряму та обернену пропорційність;
- види діаграм;

розуміти, що таке:
- відношення;
- пряма та обернена пропорційна залежність;
- масштаб;
- коло, круг, круговий сектор;
- діаграма;

формулювати:
- означення пропорції;
- основну властивість пропорції;

зображувати та знаходити на малюнках:
- коло і круг;
- круговий сектор;
- стовпчасті та кругові діаграми;

розв’язувати вправи, що передбачають:
- знаходження відношення чисел і величин;
- використання масштабу;
- знаходження невідомого члена пропорції;
- запис відсотків у вигляді звичайного і десяткового дробів;
- знаходження довжини кола і площі круга;
- аналіз стовпчастих та кругових діаграм;

розв’язувати:
- основні задачі на відсотки;
- задачі на пропорційні величини і пропорційний поділ
Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ (40 год)
Додатні та від’ємні числа, число нуль.

Координатна пряма.

Протилежні числа. Модуль числа.

Цілі числа.
Раціональні числа.
Порівняння раціональних чисел.


Арифметичні дії з раціональними числами.
Властивості додавання і множення раціональних чисел.


Розкриття дужок.
Подібні доданки та їх зведення.


Рівняння.
Основні властивості рівнянь.


Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки і косинця.

Координатна площина.
Приклади графіків залежностей між величинами
наводити приклади:
- додатних та від’ємних чисел; - протилежних чисел; - цілих та раціональних чисел;

розуміти, що таке:
- модуль числа;
- протилежні числа;
- цілі числа;
- раціональні числа;
- координатна пряма;
- координатна площина;
- подібні доданки;

будувати:
- координатну пряму;
- координатну площину;
- перпендикулярні й паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця;
- графіки залежностей між величинами по точках;

розв’язувати вправи, що передбачають:
- знаходження модуля числа;
- порівняння раціональних чисел;
- додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел;
- обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа;
- розкриття дужок, зведення подібних доданків;
- знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами;
- аналіз графіків залежностей між величинами (відстань, час; температура, час тощо);

розв’язувати:
- рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння;
- текстові задачі за допомогою рівнянь

розв'язувати сюжетні задачі на:
- розрахунок відсоткового відношення різних величин (наприклад, працездатного населення регіону, калорій тощо); - прийняття рішень у сфері фінансових операцій,
- розрахунок власних та родинних фінансів, комунальних платежів;
- вміння розпоряджатись власними коштами, в простих ситуаціях оцінювати очікувані та реальні витрати тощо

6 клас. Математика

Поурочне планування

І. Повторення і узагальнення матеріалу 5 класу --------------------- 6 год.

1. Діагностична контрольна робота.-------------------------- 1 год.
2. Повторення і узагальнення матеріалу 5 класу.------------- 5 год.


ІІ. Подільність чисел----------------------------------------------- 11 год.

1.Дільники і кратні натурального числа.--------------------- 1 год.
2. Подільність чисел. Запис формулою чисел, що діляться
на число а. Ознаки подільності на 2, 5, 10.
Парні й непарні числа.------------------------------------ 1 год.
3.Ознаки подільності на 3 і 9. Самостійна робота № 1.------- 2 год.
4.Прості і складені числа. Таблиця простих чисел.
Розкладання числа на прості множники.--------------------- 2 год.
5.Спільні дільники кількох чисел. Найбільший спільний
дільник. Взаємно прості числа. Самостійна робота № 2.----- 2 год.
6.Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне.---- 1 год.
7.Тематична контрольна робота N 1.-------------------------- 1 год.
8.Підсумковий урок.----------------------------------------- 1 год.


ІІІ. Звичайні дроби ------------------------------------------------- 31 год.

1.Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна
властивість звичайного дробу. Скорочення дробів.---------- 3 год.
2.Спільний знаменник кількох дробів. Найменший спільний
знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника.------- 2 год.
4 Порівняння звичайних дробів. Самостійна робота № 3.------- 3 год.
5.Додавання і віднімання дробових чисел.-------------------- 4 год.
6.Тематична контрольна робота N 2.-------------------------- 1 год.
7.Множення звичайних дробів. Самостійна робота № 4.--------- 4 год.
8.Знаходження дробу від числа.------------------------------ 2 год.
10.Взаємно обернені числа.----------------------------------- 1 год.
11.Ділення звичайних дробів.--------------------------------- 3 год.
12.Знаходження числа за його дробом. Самостійна робота № 5.-- 2 год.
13.Перетворення звичайного дробу в десятковий дріб і навпаки.
Періодичні десяткові дроби. Умова перетворення звичайного
дробу в скінчений десятковий дріб.------------------------ 2 год.
14.Десяткові наближення звичайного дробу.-------------------- 2 год.
15.Тематична контрольна робота N 3.-------------------------- 1 год.
16.Підсумковий урок.----------------------------------------- 1 год.


ІV. Відношення і пропорції ----------------------------------------- 22 год.

1. Відношення, його члени. Властивості відношення.--------- 1 год.
2. Пропорція, її члени. Основна властивість пропорції.
Самостійна робота № 6.---------------------------------- 3 год.
3. Пряма пропорційна залежність.--------------------------- 1 год.
4. Обернена пропорційна залежність.------------------------ 1 год.
5. Масштаб.------------------------------------------------ 1 год.
6. Поділ числа в поданому відношенні. Самостійна робота № 7.2 год.
7. Відсоткове відношення двох чисел.----------------------- 3 год.
8. Тематична контрольна робота N 4.------------------------ 1 год.
9. Коло і круг. Довжина кола. Площа круга. Самостійна
робота № 8.--------------------------------------------- 3 год.
10. Круговий сектор.---------------------------------------- 1 год.
11. Діаграми.----------------------------------------------- 2 год.
12. Тематична контрольна робота N 5.------------------------ 1 год.
13. Підсумковий урок.--------------------------------------- 1 год.


V. Раціональні числа та дії над ними ------------------------------ 66 год.

1. Додатні та від'ємні числа. Число нуль.------------------ 1 год.
2. Координатна пряма.-------------------------------------- 2 год.
3. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа.-------- 2 год.
4. Модуль числа. Самостійна робота № 9.-------------------- 2 год.
5. Порівняння чисел. Знаки “?” і “?”.---------------------- 3 год.
6. Тематична контрольна робота N 6.------------------------ 1 год.
7. Додавання двох від'ємних чисел.------------------------- 2 год.
8. Додавання двох чисел з різними знаками.----------------- 2 год.
9. Властивості додавання. Самостійна робота № 10.---------- 3 год.
10. Віднімання.--------------------------------------------- 2 год.
11. Обчислення значень виразів, що містять додавання і
віднімання. Самостійна робота № 11.--------------------- 3 год.
12. Контрольна робота N 7.---------------------------------- 1 год.
13. Множення раціональних чисел. Самостійна робота № 12.---- 4 год.
14. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт.- 2 год.
15. Розподільна властивість множення. Самостійна робота № 13.4 год.
16. Ділення раціональних чисел.----------------------------- 4 год.
17. Контрольна робота N 8.---------------------------------- 1 год.
18. Рівняння. Розв’язування рівнянь. Самостійна робота № 14. 4 год.
19. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна
робота № 15.-------------------------------------------- 5 год.
20. Контрольна робота N 9.---------------------------------- 1 год.
21. Перпендикулярні прямі.---------------------------------- 2 год.
22. Паралельні прямі.--------------------------------------- 2 год.
23. Координатна площина. Самостійна робота № 16.------------ 4 год.
24. Графіки залежності між величинами.---------------------- 3 год.
25. Тематична контрольна робота N 10.----------------------- 1 год.
26. Підсумковий урок.--------------------------------------- 1 год.VI. Повторення. Самостійна роботи № 17

Підсумкова контрольна робота N 11.------------------------------- 7 год.


----------------------------------------------
Розміщено: 16 січня 2021
copyright 2020-2021 Palamarchuk Alexander